Begrippenlijst

A

Aandeelhouders

Aandeelhouders zijn bezitters van een waardepapier van een vennootschapwaar rechten aan zijn verbonden.

Aanloopkosten

Aanloopkosten zijn kosten die je maakt voordat je kunt gaan starten of omzet hebt gemaakt.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid verplichting zich te houden aan de afspraken in de verbintenis.

Aftrekposten

Aftrekposten zijn kosten die je mag aftrekken van de belasting.

B

Belastingplichtig

Belastingplichtig verplichte betaling aan de overheid, zoals geregeld in de wet.

Beroepsbevolking

Beroepsbevolking het aantal mensen in een gebied dat kan en mag werken.

Branche

Branche alle bedrijven in hetzelfde vakgebied.

Brancheorganisatie

Brancheorganisatie bundeling van meerdere bedrijven uit een branche.

Branchewijzer

Branchewijzer geeft inzicht en informatie over de verschillende branches.

BV

BV Besloten Vennootschap is een rechtspersoon waarbij een directeur leiding geeft aan het bedrijf en waarbij het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in niet verhandelbare aandelen.

D

Directe kosten

Directe kosten zijn kosten die toe te wijzen zijn aan een product.

Directeur Grootaandeelhouder

Directeur Grootaandeelhouder  Naast directeur tevens eigenaar van de BV.

Doelgroep

Doelgroep potentiële en bestaande klanten.

E

Eenmanszaak

Eenmanszaak aansprakelijkheid ligt bij een persoon.

Eigen vermogen

Eigen vermogen bezittingen minus schulden van een onderneming.

Exploitatiebegroting

Exploitatiebegroting is een overzicht van de te verwachte omzet en kosten gedurende een periode.

F

Faillissement

Faillissement beslaglegging op het gehele vermogen ten behoeve van de schuldeisers.

Fiscale oudedagvoorziening

Fiscale oudedagvoorziening sparen voor je oude dag als ondernemer.

Franchise fee

Franchise fee wanneer je een onderneming wilt starten kun je overwegen een franchiseformule toe te passen. Je runt dan zelfstandig een bedrijf, terwijl je toch deel gaat uitmaken van een grote organisatie, zoals een winkelketen. Je moet dan voor het gebruik maken van een naam en formule een vergoeding betalen aan die organisatie.

G

Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen alle bezittingen van de echtgenote of echtgenoot vallen ook onder de aansprakelijkheid van de ondernemer in de eenmanszaak.

Goodwill

Goodwill is het betalen van een hogere prijs voor een onderneming dan die onderneming op basis van de optelsom van bezittingen minus schulden waard zou zijn. Je koopt bijvoorbeeld ook de uitstraling en het klantenbestand.

H

Huurgarantie

Huurgarantie als je een pand huurt vraagt de verhuurder vaak een waarborgsom. Dit heet ook wel huurgarantie.

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden bezittingen van de partners zijn gescheiden.

I

Indirecte kosten

Indirecte kosten zijn kosten die niet gelijk toe te wijzen zijn aan een product.

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting (IB-aangifte) Belasting die door met name door natuurlijk persoon betaalt wordt.

Investerings- en financieringsbegroting

Investerings- en financieringsbegroting   hoeveel geld wil ik lenen en waarvoor ga ik het gebruiken.

Investeringsaftrek

Investeringsaftrek onder bepaalde voorwaarden kun je als je investeert in bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

J

Juridische vorm

Juridische vorm is hetzelfde als rechtsvorm,  bijvoorbeeld een eenmanszaak of besloten vennootschap (BV).

L

Liquiditeitsbegroting

Liquiditeitsbegroting  is een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven gedurende een periode.

M

Man-vrouwfirma

Man-vrouwfirma firma met twee vennoten die tevens een echtpaar zijn.

Marketingmix

Marketingmix  Vijf P’s; prijs, product, promotie, plaats en personeel.

Meewerkaftrek

Meewerkaftrek een bedrag dat de ondernemer jaarlijks van de winst af mag trekken als zijn of haar levenspartner zonder loon in de onderneming meewerkt. De hoogte van de meewerkaftrek bedraagt een percentage van de winst, afhankelijk van het aantal meegewerkte uren.

Missie

Missie het nut van je onderneming en de manier waarop je succes wilt gaan behalen.

MKB-Winstvrijstelling

MKB-Winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst als je ondernemer bent.

O

Omzet

Omzet aantal verkochte producten binnen een periode vermenigvuldigt met de verkoopprijs.

Omzetprognose

Omzetprognose  verwachting van de te behalen omzet.

Ondernemersaftrek

Ondernemersaftrek  aftrekposten voor ondernemers.

R

Rechtsvorm

Rechtsvorm is hetzelfde als juridische vorm,  bijvoorbeeld een eenmanszaak of besloten vennootschap (BV).

S

Startersaftrek

Startersaftrek onder voorwaarden een verhoging van de zelfstandigenaftrek.

SWOT

SWOT analyse overzicht van Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, ofwel Sterke kanten, Zwakke kanten, Kansen en Bedreigingen van een onderneming .

V

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting   Belasting die een vennootschap moet betalen over de winst.

Visie

Visie wat je in de toekomst van je bedrijf wilt maken .

VOF

VOF vennootschap onder firma meerdere eigenaren in een onderneming (aansprakelijk ligt bij twee of meer personen).

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen  schulden van een onderneming.

W

Winst

Winst  omzet minus kosten.

WOZ-waarde

WOZ-waarde  waardering onroerende zaken (de gemeentelijke waardebepaling van je huis of onroerend goed).

Z

Zelfstandigenaftrek

Zelfstandigenaftrek een vaste aftrek als je ondernemer bent en voldoet aan het urencriterium .

ZZP’er

ZZP’er Zelfstandige Zonder Personeel.

scroll naar benedenscroll naar boven