Privacy statement

In dit privacyreglement wordt uitgelegd welke informatie Qredits verzamelt, hoe zij daarmee omgaat, en hoe jouw privacy wordt gewaarborgd. Via ons privacyreglement maken wij aan je kenbaar welke gegevens wij opslaan, welke worden verzonden aan derden en/of andere gebruikers van Qredits en wijzen wij je op jouw rechten. Wij raden je nadrukkelijk aan dit privacyreglement nauwlettend te lezen.

Qredits

Qredits is verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt op en via de website www.eigenbaas.nl.

Qredits is een handelsnaam van de Stichting Qredits Microfinanciering Nederland. Qredits is gevestigd in Almelo (7607 GE) aan de Wierdensestraat 27 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 08183535. Elektronisch is zij bereikbaar via: info@qredits.nl.

Waarvoor verzamelt en verwerkt Qredits persoonsgegevens?

Je geeft door accordering van dit privacystatement Qredits ondubbelzinnige toestemming om de door jou aan ons verstrekte gegevens te verwerken. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken.

Het verwerken van je gegevens is nodig om de gewenste producten en/of diensten goed aan te kunnen bieden en de overeenkomst uit te kunnen voeren. Ook zijn een aantal verwerkingen van je gegevens noodzakelijk, waarbij een gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting aanwezig is.

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het leveren van de producten en/of diensten in het kader van het EigenBaas Onderwijsprogramma;
 • voor het uitvoeren of aangaan van een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent;
 • voor de beschikbaarstelling van de website;
 • voor de registratie van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen;
 • om je  informatie toe te kunnen zenden over de - al dan niet toekomstige producten en/of diensten - van Qredits en de aan haar gelieerde partijen;
 • ter beveiliging van de website c.q. bescherming van de belangen van Qredits;
 • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Qredits rustende wettelijke verplichtingen;
 • om de producten en/of diensten van Qredits beter af te stemmen op de wensen en behoeften van haar gebruikers;
 • ten behoeve van onderzoeksdoeleinden;
 • om gerichte marketing en reclame, (service-)updates, nieuwsbrieven en promotionele aanbiedingen te leveren;
 • om eventuele klachten zo juist en volledig mogelijk te behandelen.

Welke informatie verzamelt en verwerkt Qredits?

Persoonlijke gegevens docenten
voornaam, achternaam, geldig e-mailadres en telefoonnummer

Gegevens onderwijsinstelling
naam onderwijsinstelling, naam opleiding, e-mailadres en telefoonnummer  

Persoonlijke gegevens studenten/cursisten
Voornaam, achternaam, geboortedatum en e-mailadres

Daarnaast moet je ook een wachtwoord ingeven om in te kunnen loggen voor de e-learning.

Wanneer je als student/cursist de e-learning EigenBaas volgt, is een onderdeel van het programma het maken van een ondernemingsplan. Ook is een digitaal werkboek voor aantekeningen beschikbaar. De persoonsgegevens die je zelf verstrekt tijdens de e-learning worden opgeslagen in de applicatie, zodat ze voor jezelf en docent altijd beschikbaar zijn. Je geeft zelf de uitdrukkelijke toestemming dat deze gegevens worden opgeslagen met het doel dat ze voor jou en de docent gedownload kunnen worden. De (persoons)gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt.

Surfgedrag eigenbaas.nl
Qredits verwerkt daarnaast van al haar bezoekers automatisch gegenereerde informatie over hun surfgedrag tijdens het gebruik dat ze maken van eigenbaas.nl. Deze informatie bestaat onder meer uit het IP-adres, het type browser dat gebruikt wordt en de pagina's die worden bezocht.

Gegevens met betrekking tot je bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor communicatie over onze producten en/of diensten en verdere optimalisering daarvan. Om je bij het bezoek aan een website van Qredits te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door je aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Meer informatie kun je lezen in ons cookiebeleid .

Rechten van jou als betrokkene

Als je wilt weten welke gegevens Qredits over jou heeft vastgelegd of als je gegevens wilt opvragen, wijzigen of verwijderen, dan kun je een verzoek hiertoe doen. Je gegevens worden door ons bewaard zolang zij het doel dienen waarvoor ze zijn verzameld.

Persoonsgegevens worden door Qredits niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. Qredits verwijdert je persoonsgegevens in ieder geval als ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Mocht je bezwaar hebben tegen de verwerking van bepaalde (persoons)gegevens, dan kun je je  hiertegen verzetten door een e-mail te sturen naar jz@qredits.nl

Beveiliging gegevens

Qredits vindt het belangrijk dat je (persoons)gegevens bij ons veilig zijn. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Ook schakelen wij enkel (sub)verwerkers in welke ons garanties kunnen geven met betrekking tot een veilige gegevensverwerking.
Indien je vermoedt dat er misbruik is gemaakt van je account, dan dien je verplicht contact met ons op te nemen via jz@qredits.nl.

Links

De website van EigenBaas kan links bevatten naar websites van derden. Deze sites hebben eigen privacyverklaringen en Qredits is niet verantwoordelijk voor hun activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, de wijze waarop wordt omgegaan met gegevens. Gebruikers die persoonlijk herleidbare gegevens verstrekken aan of via deze websites van derden, dienen eerst de betreffende privacyverklaringen te bestuderen.

Overname Qredits

Indien de activiteiten van het EigenBaas Onderwijsprogramma, dan wel de daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende activiteiten in de ruimste zin van het woord, worden overgenomen door een derde, op welke wijze dan ook, dan wel indien er sprake is van een fusie of overname, geef je Qredits door acceptatie van dit privacyreglement expliciet toestemming om je (persoons)gegevens aan derden over te dragen.

Wijzigen privacyreglement

Dit Privacyreglement kan in de loop van de tijd worden gewijzigd als er nieuwe functies worden toegevoegd aan de producten en/of diensten van EigenBaas.

Vragen n.a.v. dit privacyreglement

Qredits streeft naar een behoorlijke en transparante verwerking van jouw  persoonsgegevens. Indien je naar aanleiding van dit privacyregelement vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of over je rechten en plichten daaromtrent, kun je contact opnemen met de afdeling Juridische zaken van Qredits via: Postbus 302, 7600 AH Almelo of jz@qredits.nl. In dit geval worden je naamgegevens en contactgegevens opgeslagen om je klacht of vraag zo volledig mogelijk te behandelen.